Төрлмүд минь

Өсөрсөн цусн тасарсан махан

Ор ганцхан кэлтай билее бидн өө өө

Нүүгеед ёвсн таныгаа санахлаа

Нүдем нулимсаар дүүрнее өө өө

Улаан чирайтай төрлмүд мини

Улаан залаата Хальмгууд

Өргөн сэтклтэй энкэр Хальмгууд

Өндээж намааг тэвэрче үмсле өө өө

Өлгеедеен байсан та нартаагаан

Өдөр болгон золгожэ ёвнаав өө өө

Улаан чирайтай төрлмүд мини

Улаан залаата Хальмгууд өө өө

Улаан чирайтай төрлмүд мини

Улаан залаата Хальмгууд

Эргеед харихдаан баярта ёвнаав

Иньегшаад ирхдээн дуулаад ирнев өө өө

Өдөл сөө уугаа хамдаан суугаад

Ээжийн чанасан цайгаан уухийм өө өө

Улаан чирайтай төрлмүд мини

Улаан залаата Хальмгууд өө өө

Улаан чирайтай төрлмүд мини

Улаан залаата Хальмгууд

Улаан залаата Хальмгууд

Оо көөркм улаан залаата Хальмгууд

Facebook Twitter Google Plus