Дээшээ дээшээ

Наран мэлтийнээ
Саран дүнхийнээ
Сансарт бид нар ниснээ хө
Тэнгэр тойрно
Дэлхийг харна
Саранд бид нар очноо
Эв нэгдлийн эгнээ дээшээ, дээшээ бүр дээшээ
Одод гялалзнаа
Гариг ярайна
Агаарт бид нар дуулнэ хө
Хүмүүс гайхна
Хүүхэд инээнээ
Ангарагт бид нар очно хо
Эв хамтын эгнээ дээшээ, дээшээ бүр дээшээ
Оюн нээгднэ
Ухаан гэрэлтнэ
Хөгжилд бид нар хүрнэ хө
Газарт бууна
Баатар болно
Хөлөг бид нар бүтэнэ хө
Эв хамтын эвийн эгнээ дээшээ, дээшээ бүр дээшээ

Facebook Twitter Google Plus