Хонхот хүүхэлдэй

Хонхот хүүхэлтэй дуугаан дуулаад 
Хоёр тийшээ найган ганхлаа 
Жин жин жин жингнээхэй 
Бөн бөн бөн бөндөгнөөхөө 
Дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон 
Жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин...
Хонхот хүүхэлтэйн дуу гарахад 
Хол ойрхийн хүүхэд цугларна 
Жин жин жин жингнээхэй 
Бөн бөн бөн бөндөгнөөхөө 
Дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон 
Жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин...

Хонхот хүүхэлтэй олон дуутай 
Харин би ганц л дуутай 
Жин жин жин жингнээхэй 
Бөн бөн бөн бөндөгнөөхөө 
Дон, дон, дон, дон, дон, дон, дон 
Жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин, жин...

Facebook Twitter Google Plus